Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 • Jest pilny, sumienny, zawsze przygotowany do zajęć
 • Pracuje na miarę swoich możliwości i stale czyni postępy
 • Jest aktywny
 • Przestrzega zasad obowiązujących w szkole zawartych w regulaminach szkoły
 • Nie ma żadnych nieobecności nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 3 nieusprawiedliwione spóźnienia.
 • Nieobecności i spóźnienia są usprawiedliwiane w obowiązującym terminie (7 dni roboczych)

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej     

 • Z szacunkiem odnosi się do wszystkich członków społeczności szkolnej
 • Szanuje podręczniki, książki z biblioteki
 • Szanuje mienie szkoły oraz własność kolegów
 • Dba o czystość
 • Dba o dobre imię własne, kolegów oraz szkoły i jej pracowników (również w Internecie)
 • Wyróżnia się aktywnością społeczną, jest inicjatorem i konsekwentnie realizuje swoje pomysły na rzecz społeczności szkolnej
 • Potrafi pracować w zespole
 • Pracuje w samorządzie szkolnym, klasowym lub współpracuje z nim

Dbałość o honor i tradycje szkoły             

 • Podczas uroczystości szkolnych lub w czasie reprezentowania szkoły poza nią jest ubrany w strój galowy
 • Bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych i godnie w nich uczestniczy
 • Ubiera się stosownie do okoliczności i miejsca

Dbałość o język ojczysty

 • Nie używa wulgaryzmów

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób             

 • Stosuje się do zasad BHP i regulaminów szkoły w czasie lekcji, przerw, wyjść pozaszkolnych, wycieczek i zielonych szkół

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

 • Nie otrzymuje uwag pisemnych i ustnych
 • Wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych i uczniów
 • Wykazuje się dużą życzliwością, empatią i tolerancją wobec innych
 • Jego kultura osobista, postawa jest wzorem dla innych
 • Inicjuje działania charytatywne (wolontariat) lub systematycznie w nich uczestniczy
 • We wszystkich swoich działaniach kieruje się wysoką kulturą osobistą

Okazywanie szacunku innym osobom     

 • Odnosi się kulturalnie do wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów
 • Nie jest obojętny w sytuacjach naruszenia godności innych osób
 • Swoją postawą daje dobry przykład
 • Odnosi się z szacunkiem do osób innej narodowości i religii