Rada Pedagogiczna jest kolegialnym, czyli wieloosobowym organem władzy szkoły, podejmującym wspólnie decyzje w sprawach kształcenia, wychowania i opieki w szkole. W tym dziale przedstawiamy informacje o uprawnieniach Rady Pedagogicznej oraz sposobach występowania do Rady Pedagogicznej w sprawach Szkoły i sprawach uczniów.

Rada pedagogiczna jest organem szkoły, który realizuje następujące działania:

  • zadania dydaktyczne,
  • zadania wychowawcze,
  • zadania opiekuńcze.

Wszystkie zadania Rady Pedagogicznej wynikają z przepisów prawa, statutu szkoły oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych.

Poniżej prezentujemy zdjęcia kadry pedagogicznej wykonane w ubiegłych latach szkolnych.