Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 • Pracuje na miarę swoich możliwości
 • Przestrzega zasad obowiązujących w szkole zawartych w regulaminach szkoły
 • Ma do 10 nieusprawiedliwionych nieobecności i nie więcej niż 10 nieusprawiedliwionych spóźnień.
 • Nieobecności i spóźnienia są usprawiedliwiane w obowiązującym terminie (7 dni roboczych)

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej     

 • Szanuje wszystkich członków społeczności szkolnej
 • Szanuje podręczniki, książki z biblioteki
 • Szanuje mienie szkoły oraz własność kolegów
 • Dba o czystość
 • Dba o dobre imię własne, kolegów oraz szkoły i jej pracowników (również w Internecie)
 • Potrafi pracować w zespole

Dbałość o honor i tradycje szkoły             

 • Podczas uroczystości szkolnych lub w czasie reprezentowania szkoły poza nią jest ubrany w strój galowy
 • Bierze udział w uroczystościach szkolnych i godnie w nich uczestniczy
 • Ubiera się stosownie do okoliczności i miejsca

Dbałość o język ojczysty

 • Nie używa wulgaryzmów

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób             

 • Stosuje się do zasad BHP i regulaminów szkoły w czasie lekcji, przerw, wyjść pozaszkolnych, wycieczek i zielonych szkół

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią      

 • Sporadycznie otrzymuje uwagi pisemne lub ustne i właściwie na nie reaguje
 • Stara się kulturalnie zachowywać wobec wszystkich osób dorosłych i uczniów
 • Wykazuje się życzliwością, empatią i tolerancją wobec innych
 • We wszystkich swoich działaniach kieruje się kulturą osobistą

Okazywanie szacunku innym osobom     

 • Odnosi się kulturalnie do wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów
 • Nie jest obojętny w sytuacjach naruszenia godności innych osób
 • Swoją postawą daje dobry przykład
 • Odnosi się z szacunkiem do osób innej narodowości i religii