Ocena zachowania uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, wyraża opinię nauczycieli o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej oraz respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

Ocena zachowania w klasach I–III

Ddokonywana jest na koniec I półrocza w formie tabelki i opisowo na koniec roku szkolnego. Przy ocenianiu zachowania bierze się pod uwagę następujące aspekty:

 • stosunek do poleceń, uwag i próśb nauczyciela,
 • zachowanie na przerwach,
 • panowanie nad emocjami, takimi jak gniew, złość,
 • zachowanie na lekcjach,
 • systematyczność odrabiania prac domowych,
 • posiadanie potrzebnych przyborów, materiałów i pomocy,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • punktualność,
 • bezpieczne zachowanie podczas wycieczek.

Ocena zachowania w klasach IV–VIII

Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, jak również promocję lub ukończenie szkoły. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca oddziału ustala biorąc pod uwagę:

 • samoocenę ucznia – w oparciu o kartę samooceny;
 • opinię o uczniu wyrażoną przez nauczycieli uczących w danej klasie;
 • opinię klasy, innych uczniów

 

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 • nieobecności i spóźnienia nieusprawiedliwione;
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom.

O planowanej ocenie wychowawca powiadamia ucznia najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać postawę ucznia w ciągu całego roku szkolnego.

Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

Uczeń, który dopuszcza się kradzieży, rozboju lub eksperymentuje ze środkami uzależniającymi może otrzymać ocenę naganną zachowania, a jego postępowanie powinno zostać zgłoszone na policję.

Szczegółowe kryteria oceniania zachowania znajdują się w kolejnych artykułach wyszczególniających wymagania na poszczególne oceny.