Dyrektor szkoły kieruje szkołą. Jest jej przedstawicielem na zewnątrz oraz przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły. Pełni również rolę przewodniczącego rady pedagogicznej. 

katarzyna ziolo

Dyrektor Katarzyna Zioło 

Wicedyrektor Adelajda Lipska

Wicedyrektor Adelajda Lipska

Karina Sikorska-Górska

Karina Sikorska-Górska

Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

 • kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole;
 • sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • udostępnianie imienia, nazwiska, numeru PESEL ucznia higienistce, pielęgniarce szkolnej, lekarzowi, stomatologowi celem objęcia pomocą medyczną;
 • realizacja uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII;
 • stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
 • występowanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
 • przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
 • ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły;
 • wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa;
 • wydawanie zezwoleń na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określanie warunków ich spełniania;
 • kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej;
 • dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych;
 • podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;
 • zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki;
 • organizowanie uczniowi pomocy zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach i orzeczeniach;
 • ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
 • organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;
 • ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć;

Dyrektor - kierownik zakładu pracy

Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy między innymi kierowanie zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami oraz decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. Dyrektor jest odpowiedzialny za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły. W związku z tym zapewnia, w miarę możliwości, odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych. Dyrektor szkoły ustala również zakres zadań i kompetencji osób pełniących funkcje kierownicze w szkole.

Z kim współpracuje dyrektor szkoły?

Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, organami nadzoru, wszelkimi organizacjami samorządowymi, instytucjami, organizacjami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi.