STYPENDIUM SZKOLNE

  • wnioski należy składać do pedagoga szkolnego najpóźniej do dnia 16.09 (poniedziałek);
  • miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota 528 zł netto.

ZASIŁEK SZKOLNY

  • przeznaczony jest dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego;
  • można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

DOFINANSOWANIE OBIADÓW

  • rodzice/prawni opiekunowie powinni złożyć wniosek we właściwej filii OPS.

„Wyprawka szkolna”

  • świadczenie przeznaczone dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • termin składania wniosków do 11.09 (środa)

Do powyższych wniosków należy dołączyć wszystkie informacje o dochodach w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów lub oświadczenie, decyzja o przyznanych zasiłkach, dodatku mieszkaniowym, alimentach itp.).

DO DOCHODÓW NIE WLICZA SIĘ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE tzw. PROGRAM „RODZINA 500+”.

Wnioski i szczegółowe informacje dostępne są u pedagoga szkolnego oraz na stronie internetowej http://edukacja.warszawa.pl/