Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę nieodpowiednią i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 • Liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 30 (wagaruje)
 • Notorycznie spóźnia się na lekcje (powyżej 20 spóźnień nieusprawiedliwionych)

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej     

 • Niszczy podręczniki, książki z biblioteki
 • Świadomie niszczy mienie szkoły oraz własność kolegów
 • Szkaluje dobre imię kolegów oraz szkoły i jej pracowników (również w Internecie)

Dbałość o honor i tradycje szkoły             

 • Wykazuje się aspołeczną postawą, negatywnie wpływa na innych
 • Odmawia wykonywania powierzonych mu zadań

Dbałość o język ojczysty

 • Często używa wulgaryzmów

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób             

 • Lekceważy zasady BHP i zapisy regulaminów szkoły w czasie lekcji, przerw, wyjść pozaszkolnych, wycieczek i zielonych szkół
 • Dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych
 • Używa przemocy, wyłudza pieniądze, kradnie
 • Eksperymentuje ze środkami uzależniającymi

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią      

 • Lekceważy upomnienia nauczyciela. Otrzymuje liczne uwagi. Nie zależy mu na poprawie.
 • Charakteryzuje się brakiem kultury w relacjach z innymi

Okazywanie szacunku innym osobom

 • Lekceważy problemy innych i to, co się dzieje w jego środowisku
 • Wygłasza poglądy rasistowskie i faszystowskie
 • Często bywa arogancki, agresywny i wulgarny w słowach i uczynkach wobec innych członków społeczności szkolnej

 

Uczeń, który dopuszcza się kradzieży, rozboju lub eksperymentuje ze środkami uzależniającymi może otrzymać ocenę naganną zachowania, a jego postępowanie powinno zostać zgłoszone na policję.