Na stronie szkoły w dokumentach do pobrania został opublikowany Statut naszej szkoły - tekst ujednolicony z dnia 31 sierpnia 2022 roku. 

Link: https://sp220.pl/index.php/dokumenty/pliki-do-pobrania?task=download.send&id=79&catid=20&m=0

Poniżej prezentujemy zmiany, jakie zostały dokonane w Statucie:

W § 1 uchylono ust. 9.

W § 2 ust. 2 uchylono pkt 1.

W § 11 ust. 1 pkt 4 otrzymał nowe brzmienie:

4)w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych stref dla uczniów kl. I-III oraz  IV-VIII.

W § 11 ust. 2 otrzymał nowe brzmienie:

2.Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem poprzez przydzielenie opiekunów. Szczegółowe zasady wyjść i wycieczek określa Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczych w Szkole Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego (załącznik nr 1).

W § 11 ust. 4 otrzymał nowe brzmienie:

4.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły dopuszcza się edukację na odległość (zdalne nauczanie). Szczegółowe zasady nauczania zdalnego określa Regulamin organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego w okresie pracy zdalnej (załącznik nr 2).

W § 12 ust. 2 otrzymał nowe brzmienie:

2.Program wychowawczo–profilaktyczny opracowywany jest przez radę pedagogiczną we współpracy z radą rodziców, a następnie uchwalany przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

W § 19 po ust. 4 dodano nowy ustęp 4a:

4a.Każdy rodzic ma prawo wnioskować do dyrektora szkoły w sprawach dotyczących swojego dziecka.

W § 19 ust. 5 otrzymał nowe brzmienie:

5.W sprawach dotyczących funkcjonowania i organizacji pracy szkoły rodzice mogą przestawiać swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu.

W § 21 uchylono ust. 7.

W § 28 ust. 1. otrzymał nowe brzmienie

1.W szkole w miarę możliwości organizowane są zajęcia pozalekcyjne:

1) dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

2) rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności.

W § 28 uchylono ustępy 2, 5 i 6.

W § 29 ust. 5 uzyskał nowe brzmienie:

5. Zasady naboru i uczestnictwa w klasie sportowej określają regulaminy: Regulamin naboru do klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego (załącznik nr 3) i Regulamin ucznia klasy sportowej Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego (załącznik nr 4).

W § 37 dodano nowy ust. 7 :

7. Szczegółowe informacje dotyczące pracy biblioteki reguluje Regulamin Pracy Biblioteki Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego (załącznik nr 5).
W § 39 ust. 6 uzyskał nowe brzmienie:

6. Szczegółowe zasady funkcjonowania wolontariatu szkolnego określa Regulamin szkolnego wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego (załącznik nr 6).

W § 40 ust. 1 pkt 2 uzyskał nowe brzmienie:

2) prowadzenie konsultacji dla rodziców, w trakcie, których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego;

W § 40 ust. 2 pkt 9 uzyskał nowe brzmienie:

9) wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych.

W § 40 ust. 2 dodano pkt 10:

10) decyzji dotyczącej uczęszczania dziecka na religię, etykę i wychowania do życia w rodzinie.

W § 40 ust. 3 uchylono pkt. 3-6:

W § 40 ust. 3 pkt 9 uzyskał nowe brzmienie:

9) usprawiedliwiać pisemnie nieobecności swojego dziecka na zajęciach edukacyjnych w terminie 14 dni od powrotu dziecka do szkoły, usprawiedliwienie powinno zawierać konkretną datę i powód nieobecności ucznia;

W § 45 ust. 5 uzyskał nowe brzmienie:

5. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej określa Regulamin organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego (załącznik 7).

W § 46 dodano ust. 3:

3. Formy możliwej pomocy obejmują:

1) zatrudnienie nauczyciela wspierającego;

2) udzielanie wsparcia psychologicznego dziecku, rodzicom i nauczycielom;

3) dostosowanie programów nauczania do indywidualnych możliwości ucznia;

4) indywidualizowanie procesu edukacyjnego;

5) stosowanie specjalnych metod pracy dostosowanych do psychofizycznych możliwości ucznia;

6) realizację nauki w formie zajęć indywidualnych (za zgodą organu prowadzącego);

7) organizowanie zajęć z rewalidacji.

W § 47 ust. 7 uzyskał nowe brzmienie:

7.Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi na koniec roku szkolnego, który uzyskał średnią ocen minimum 5,00 oraz wzorową ocenę z zachowania.

W § 47 ust. 8 uzyskał nowe brzmienie:

8. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego.

W § 49 ust. 1 pkt. 1 uchylono lit. c.

W § 50 ust. 5 uzyskał nowe brzmienie:

5. Zasady etyki zawodowej określa Kodeks etyki nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego (załącznik nr 8).

Uchylono § 52.

W § 53 dodano ust. 6::

6. Wychowawca jest odpowiedzialny za koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoich podopiecznych.

W § 75 ust. 4 uchylono pkt. 1-3.

W § 75 ust. 4 pkt 4 uzyskał nowe brzmienie:

1) ocena bieżąca w klasach I – III wyrażona jest oceną cyfrową w skali 1 – 6, aby przygotować i przyzwyczaić uczniów do takiego oceniania w kolejnym etapie edukacji. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia: + (plus), poza stopniem celującym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym i celującym, „–”, przy czym „+” podwyższa ocenę o 1/3 stopnia,
a „–” obniża ocenę o 1/3 stopnia

W § 81 ust. 10 uzyskał nowe brzmienie:

10. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania:

 

Zachowanie wzorowe (uczeń spełnia wszystkie wymagania)

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

·     Jest pilny, sumienny, zawsze przygotowany do zajęć

·     Pracuje na miarę swoich możliwości i stale czyni postępy

·     Jest aktywny

·     Przestrzega zasad obowiązujących w szkole zawartych w regulaminach szkoły

·     Nieobecności i spóźnienia są usprawiedliwiane pisemnie przez rodzica w obowiązującym terminie ( 14 dni)

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

·     Z szacunkiem odnosi się do wszystkich członków społeczności szkolnej

·     Szanuje podręczniki, książki z biblioteki

·     Szanuje mienie szkoły oraz własność kolegów

·     Dba o czystość

·     Dba o dobre imię własne, kolegów oraz szkoły i jej pracowników (również w Internecie)

·     Wyróżnia się aktywnością społeczną, jest inicjatorem i konsekwentnie realizuje swoje pomysły na rzecz społeczności szkolnej

·     Potrafi pracować w zespole

·     Pracuje w samorządzie szkolnym, klasowym lub współpracuje z nim

Dbałość o honor i tradycje szkoły

·     Podczas uroczystości szkolnych lub w czasie reprezentowania szkoły poza nią jest ubrany w strój galowy

·     Bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych i godnie w nich uczestniczy

·     Ubiera się stosownie do okoliczności i miejsca

Dbałość o język ojczysty

·     Nie używa wulgaryzmów

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób

·     Stosuje się do zasad BHP i regulaminów szkoły w czasie lekcji, przerw, wyjść pozaszkolnych, wycieczek i zielonych szkół

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

·     Nie otrzymuje uwag pisemnych i ustnych

·     Wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych
i uczniów

·     Wykazuje się dużą życzliwością, empatią i tolerancją wobec innych

·     Jego kultura osobista, postawa jest wzorem dla innych

·     Inicjuje działania charytatywne (wolontariat) lub systematycznie w nich uczestniczy

·     We wszystkich swoich działaniach kieruje się wysoką kulturą osobistą

Okazywanie szacunku innym osobom

·     Odnosi się kulturalnie do wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów

·     Nie jest obojętny w sytuacjach naruszenia godności innych osób

·     Swoją postawą daje dobry przykład

·     Odnosi się z szacunkiem do osób innej narodowości i religii 

 

 

Zachowanie bardzo dobre (uczeń spełnia wszystkie wymagania)

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

·     Jest pilny, sumienny, z reguły przygotowany do zajęć

·     Pracuje na miarę swoich możliwości

·     Jest aktywny

·     Przestrzega zasad obowiązujących w szkole zawartych w regulaminach szkoły

·     Nieobecności i spóźnienia są usprawiedliwiane pisemnie przez rodzica w obowiązującym terminie ( 14 dni)

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

·     Z szacunkiem odnosi się do wszystkich członków społeczności szkolnej

·     Szanuje podręczniki, książki z biblioteki

·     Szanuje mienie szkoły oraz własność kolegów

·     Dba o czystość

·     Dba o dobre imię własne, kolegów oraz szkoły i jej pracowników (również w Internecie)

·     Jest aktywny społecznie

·     Potrafi pracować w zespole

Dbałość o honor i tradycje szkoły

·     Podczas uroczystości szkolnych lub w czasie reprezentowania szkoły poza nią jest ubrany w strój galowy

·     Bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych i godnie w nich uczestniczy

·     Ubiera się stosownie do okoliczności i miejsca

Dbałość o język ojczysty

·     Nie używa wulgaryzmów

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób

·     Stosuje się do zasad BHP i regulaminów szkoły w czasie lekcji, przerw, wyjść pozaszkolnych, wycieczek i zielonych szkół

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

·     Nie otrzymuje uwag pisemnych. Sporadycznie otrzymuje uwagi ustne
i właściwie na nie reaguje

·     Wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych
i uczniów

·     Bierze udział w działalności charytatywnej (wolontariacie)

·     Wykazuje się dużą życzliwością, empatią i tolerancją wobec innych

·     We wszystkich swoich działaniach kieruje się wysoką kulturą osobistą

Okazywanie szacunku innym osobom

·     Odnosi się kulturalnie do wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów

·     Nie jest obojętny w sytuacjach naruszenia godności innych osób

·     Swoją postawą daje dobry przykład

·     Odnosi się z szacunkiem do osób innej narodowości i religii

 

 

Zachowanie dobre (uczeń spełnia wszystkie wymagania)

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

·     Pracuje na miarę swoich możliwości

·     Przestrzega zasad obowiązujących w szkole zawartych w regulaminach szkoły

·     Nieobecności i spóźnienia są usprawiedliwiane pisemnie przez rodzica w obowiązującym terminie ( 14 dni)

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

·     Szanuje wszystkich członków społeczności szkolnej

·     Szanuje podręczniki, książki z biblioteki

·     Szanuje mienie szkoły oraz własność kolegów

·     Dba o czystość

·     Dba o dobre imię własne, kolegów oraz szkoły i jej pracowników (również w Internecie)

·     Potrafi pracować w zespole

Dbałość o honor i tradycje szkoły

·     Podczas uroczystości szkolnych lub w czasie reprezentowania szkoły poza nią jest ubrany w strój galowy

·     Bierze udział w uroczystościach szkolnych i godnie w nich uczestniczy

·     Ubiera się stosownie do okoliczności i miejsca

Dbałość o język ojczysty

·     Nie używa wulgaryzmów

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób

·     Stosuje się do zasad BHP i regulaminów szkoły w czasie lekcji, przerw, wyjść pozaszkolnych, wycieczek i zielonych szkół

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

·     Sporadycznie otrzymuje uwagi pisemne lub ustne i właściwie na nie reaguje

·     Stara się kulturalnie zachowywać wobec wszystkich osób dorosłych i uczniów

·     Wykazuje się życzliwością, empatią i tolerancją wobec innych

·     We wszystkich swoich działaniach kieruje się kulturą osobistą

Okazywanie szacunku innym osobom

·     Odnosi się kulturalnie do wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów

·     Nie jest obojętny w sytuacjach naruszenia godności innych osób

·     Swoją postawą daje dobry przykład

·     Odnosi się z szacunkiem do osób innej narodowości i religii

 

 

Zachowanie poprawne (uczeń spełnia wszystkie wymagania)

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

·     Stara się pracować na miarę swoich możliwości

·     Z reguły przestrzega zasad obowiązujących w szkole zawartych
w regulaminach szkoły

·     Nieobecności i spóźnienia są usprawiedliwiane pisemnie przez rodzica w obowiązującym terminie ( 14 dni)

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

·     Stara się szanować wszystkich członków społeczności szkolnej

·     Z reguły szanuje podręczniki, książki z biblioteki

·     Szanuje mienie szkoły oraz własność kolegów

·     Stara się dbać o dobre imię własne, kolegów oraz szkoły i jej pracowników (również w Internecie)

Dbałość o honor i tradycje szkoły

·     Bierze udział w uroczystościach szkolnych i z reguły nie zakłóca ich przebiegu

·     Ubiera się stosownie do okoliczności i miejsca

·     Rzadko bierze udział w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne polecenie nauczyciela

Dbałość o język ojczysty

·     Nie używa wulgaryzmów

 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób

·     Na ogół stosuje się do zasad BHP i regulaminów szkoły w czasie lekcji, przerw, wyjść pozaszkolnych, wycieczek i zielonych szkół

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

·     Sporadycznie otrzymuje uwagi. Nie zawsze wykazuje chęć poprawy

·     Jego kultura osobista nie budzi większych zastrzeżeń

Okazywanie szacunku innym osobom

·     Najczęściej wykazuje obojętny stosunek do problemów innych i tego, co się dzieje w jego środowisku

·     Nie jest arogancki i wulgarny w słowach i uczynkach wobec innych członków społeczności szkolnej

 

 

Zachowanie nieodpowiednie

Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę poprawną i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

·     Wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych

·     Uchybia istotnym wymaganiom zawartym w regulaminach szkoły,
a stosowane wobec niego środki zaradcze nie dają pozytywnych rezultatów

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

·     Nie szanuje członków społeczności szkolnej

·     Nie szanuje podręczników, książek z biblioteki

·     Niszczy mienie szkoły i własność kolegów

·     Nie dba o dobre imię własne, kolegów oraz szkoły i jej pracowników (również w Internecie)

Dbałość o honor i tradycje szkoły

·     Jego strój i wygląd są niezgodny z obowiązującymi ucznia zasadami

·     Nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły

·     Nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań

Dbałość o język ojczysty

·     Używa wulgaryzmów

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób

·     Nie stosuje się do zasad BHP i regulaminów szkoły w czasie lekcji, przerw, wyjść pozaszkolnych, wycieczek i zielonych szkół

·     Wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

·     Otrzymuje liczne uwagi. Nie wykazuje chęci poprawy

·     Często zachowuje się niekulturalnie

·     Jego zachowanie wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów budzi zastrzeżenia

Okazywanie szacunku innym osobom

·     Wykazuje obojętny stosunek do problemów innych i tego, co się dzieje w jego środowisku

·     Często bywa arogancki, agresywny i wulgarny w słowach i uczynkach wobec innych członków społeczności szkolnej

 

 

Zachowanie naganne

Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę nieodpowiednią i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

·     Wykazuje rażąco lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych

·     Uchybia rażąco istotnym wymaganiom zawartym w regulaminach szkoły,
a stosowane wobec niego środki zaradcze nie dają pozytywnych rezultatów

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

·     Niszczy podręczniki, książki z biblioteki

·     Świadomie niszczy mienie szkoły oraz własność kolegów

·     Szkaluje dobre imię kolegów oraz szkoły i jej pracowników (również
w Internecie)

Dbałość o honor i tradycje szkoły

·     Wykazuje się aspołeczną postawą, negatywnie wpływa na innych

·     Odmawia wykonywania powierzonych mu zadań

Dbałość o język ojczysty

·     Często używa wulgaryzmów

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób

·     Lekceważy zasady BHP i zapisy regulaminów szkoły w czasie lekcji, przerw, wyjść pozaszkolnych, wycieczek i zielonych szkół

·     Dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych

·     Używa przemocy, wyłudza pieniądze, kradnie

·     Eksperymentuje ze środkami uzależniającymi

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

·     Lekceważy upomnienia nauczyciela. Otrzymuje liczne uwagi. Nie zależy mu na poprawie.

·     Charakteryzuje się brakiem kultury w relacjach z innymi

Okazywanie szacunku innym osobom

·     Lekceważy problemy innych i to, co się dzieje w jego środowisku

·     Wygłasza poglądy rasistowskie i faszystowskie

·     Często bywa arogancki, agresywny i wulgarny w słowach i uczynkach wobec innych członków społeczności szkolnej

W § 81 po ust. 10 dodano nowy ustęp 10a:

10a. Nieusprawiedliwione nieobecności (20 lub więcej) i/lub spóźnienia (10 i więcej) będące elementem kryterium wywiązywania się z obowiązków ucznia obniżają o jedną ocenę proponowaną ocenę śródroczną i końcoworoczną z zachowania.

W § 82 ust. 2 uzyskał nowe brzmienie:

2. Rodzice informowani są o osiągnięciach dzieci poprzez: dziennik elektroniczny, zebrania organizowane zwyczajowo w poniedziałki (szczegółowy terminarz spotkań podawany na początku każdego roku szkolnego), dzienniczek ucznia, kontakty telefoniczne, indywidualne spotkania z nauczycielami i pedagogiem szkolnym, wgląd do pisemnych prac klasowych i sprawdzianów półrocznych lub całorocznych.

W § 92 ust. 1 dodano nowy punkt 30

30) do organizowanych na terenie szkoły konsultacji z nauczycielami;

W § 92 ust. 2 pkt. 8 uzyskał nowe brzmienie:

8) noszenie podczas uroczystości – stroju galowego:

a) dziewczynka – granatowa lub czarna spódnica i biała bluzka,

b) chłopiec – granatowe lub czarne spodnie i biała koszula;

W § 92 ust. 2 dodano po pkt. 8 nowy pkt 8a:

8a) noszenie w czasie zajęć szkolnych ubioru i ozdób, które nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa ucznia i innych osób (np. długie paznokcie, tipsy, duże kolczyki, pierścionki itp.)

W § 92 ust. 4 uzyskał nowe brzmienie:

4. Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego tylko w sekretariacie szkoły, a na lekcji i podczas imprez szkolnych za zgodą nauczyciela. Zakazane jest wykonywanie zdjęć lub nagrywanie osób. W przypadku używania telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego niezgodnie z powyższymi zasadami, telefon (lub inny sprzęt) po wyłączeniu oddawany jest do depozytu w sekretariacie szkoły. Sprzęt zwracany jest uczniowi po zakończeniu lekcji w danym dniu. Jeśli uczeń odmówi przekazania do depozytu telefonu lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje to odpowiednim wpisem w dzienniku i nałożeniem kary statutowej.

§ 93 uzyskał nowe brzmienie:

W szkole działa rzecznik praw ucznia. Zasady jego powoływania i działania określa Regulamin powoływania i działania rzecznika praw ucznia w Szkole Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego (załącznik nr 9).

W § 93 ust. 7 uzyskał nowe brzmienie:

W przypadku łamania praw dziecka rodzic ma możliwość złożenia skargi do dyrektora szkoły. Tryb postępowania określa Regulamin przyjmowania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego (załącznik nr 10).

W § 97 ust. 1 uchylono pkt 9.

W § 97 ust. 11 uchylono pkt. 4.

Uchylono cały rozdział 8 (w tym § 98 – § 113).

W § 114 ust. 6 uzyskał nowe brzmienie:

6. Szczegółowe zasady ceremoniału szkolnego zawarte są w dokumencie zwanym: Ceremoniał szkolny i postępowanie ze sztandarem w Szkole Podstawowej nr 220
im. Stanisława Kopczyńskiego w Warszawie (załącznik nr 11).

 

%MCEPASTEBIN%