Poniżej prezentujemy zdjęcia listu i uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy oraz treść w nich zawartą. 

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 89 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082) oraz w związku z uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LIX/1890/2022 z 20 stycznia 2022 r. informuję Państwa o zamiarze przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2022 r. Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego w Warszawie, al. Jana Pawła II 26a poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Paweł Martofel

List Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy informujący o decyzji podjętej przez Radę Miasta a dotyczącej zlikwidowania oddziału przedszkolnego w naszej szkole.

 UCHWAŁA NR LIX/1890/2022 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 20 stycznia 2022r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego w Warszawie, al. Jana Pawła II 26a poprzez likwidację oddziału przedszkolnego

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 89 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2022 r. Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego w Warszawie, al. Jana Pawła II 26a poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy i Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego w Warszawie, al. Jana Pawła II 26a.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska

Uchwała podjęta przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy a dotycząca zlikwidowania oddziału przedszkolnego w naszej szkole - tekst uchwały znajduje się w tym samym artykule powyżej tego obrazka