Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę poprawną i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 • Wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych
 • Uchybia istotnym wymaganiom zawartym w regulaminach szkoły, a stosowane wobec niego środki zaradcze nie dają pozytywnych rezultatów
 • Liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 30 godzin
 • Notorycznie spóźnia się na lekcje (do 20 spóźnień nieusprawiedliwionych)

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej     

 • Nie szanuje członków społeczności szkolnej
 • Nie szanuje podręczników, książek z biblioteki
 • Niszczy mienie szkoły i własność kolegów
 • Nie dba o dobre imię własne, kolegów oraz szkoły i jej pracowników (również w Internecie)

Dbałość o honor i tradycje szkoły             

 • Jego strój i wygląd są niezgodny z obowiązującymi ucznia zasadami
 • Nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły
 • Nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań

Dbałość o język ojczysty

 • Używa wulgaryzmów

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób             

 • Nie stosuje się do zasad BHP i regulaminów szkoły w czasie lekcji, przerw, wyjść pozaszkolnych, wycieczek i zielonych szkół
 • Wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią      

 • Otrzymuje liczne uwagi. Nie wykazuje chęci poprawy
 • Często zachowuje się niekulturalnie
 • Jego zachowanie wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów budzi zastrzeżenia

Okazywanie szacunku innym osobom     

 • Wykazuje obojętny stosunek do problemów innych i tego, co się dzieje w jego środowisku
 • Często bywa arogancki, agresywny i wulgarny w słowach i uczynkach wobec innych członków społeczności szkolnej