Rada pedagogiczna jest organem szkoły, który realizuje następujące działania:

 • zadania dydaktyczne,
 • zadania wychowawcze,
 • zadania opiekuńcze.

Wszystkie zadania Rady Pedagogicznej wynikają z przepisów prawa, statutu szkoły oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych.

Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny z przepisami prawa oraz niniejszym statutem.

W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

 • zatwierdzanie planów pracy szkoły;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy szkoły.

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian, ponadto realizuje zadania Rady Szkoły i opiniuje w szczególności:

 • organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 • projekt planu finansowego szkoły;
 • wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.