INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DOSTĘPNE NA STRONACH:

WAŻNE TERMINY

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

 • 2 marca – 18 marca – rejestracja w systemie elektronicznym wniosków o przyjęcie
 • 2 marca - 19 marca – złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
 • 23 kwietnia godz. 13.00 - opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych . Rodzice sprawdzają w systemie lub w szkole pierwszego wyboru, czy dziecko się zakwalifikowało do przyjęcia
 • 23 kwietnia – 29 kwietnia (do godz. 16.00) – złożenie potwierdzenia przez rodziców woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane
 • 4 maja godz. 13.00 - opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
 • Od 4 maja rozpoczyna się procedura odwoławcza
 • Od 16 czerwca postępowanie uzupełniające na wolne miejsca; (szczegóły dotyczące odwołań i postępowania uzupełniającego na stronie Biura Edukacji)

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych:

KLASY OGÓLNE:

 • 23 lutego - 1 marca (do godz. 16.00) – składanie zgłoszeń o kontynuację edukacji w kl. I tej szkoły – dotyczy tylko dzieci obwodowych
 • 2 marca (od godz. 13.00) – 18 marca (do godz. 20:00) – rejestracja w systemie elektronicznym wniosków o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych
 • 2 marca – 19 marca (do godz. 16.00) – złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku (dzieci spoza obwodu)/zgłoszenia (dzieci obwodowe) oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

KLASY SPORTOWE:

 • 2 marca – 8 marca (do godz. 16.00) – rejestracja w systemie elektronicznym oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej
 • 12 marca o godz. 17.30 - próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych
 • UWAGA! Do próby sprawności fizycznej przystępują kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - przed przystąpieniem do próby sprawności fizycznej należy przedstawić ww. orzeczenie o zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportu. Trzeba mieć ze sobą strój sportowy
 • 16 marca (godz. 15.00) - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej

KLASY OGÓLNE I SPORTOWE:

 • 23 kwietnia godz. 13.00 - opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • 23 kwietnia (od godz. 13.00) – 29 kwietnia (do godz. 16.00) – złożenie potwierdzenia przez rodziców woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane
 • 4 maja (godz. 13.00) - opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 • Od 4 maja rozpoczyna się procedura odwoławcza
 • Od 16 czerwca postępowanie uzupełniające na wolne miejsca; (szczegóły dotyczące odwołań i postępowania uzupełniającego na stronie Biura Edukacji)

Szczegóły dotyczące kryteriów rekrutacji do klas I spoza obwodu oraz kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych zamieszczone są na stronie Biura Edukacji.

Kandydaci z obwodu po zarejestrowaniu przyjmowani są automatycznie.