Biblioteka szkolna

Na bibliotekę szkolną składa się wypożyczalnia i czytelnia. W wypożyczalni gromadzi się, opracowuje i udostępnia zbiory oraz umożliwia użytkownikom korzystanie z łącza internetowego. Czytelnia to miejsce, w którym udostępnia się księgozbiór podręczny na miejscu oraz umożliwia użytkownikom korzystanie z łącza internetowego. Zadaniem biblioteki szkolnej jest nie tylko udostępnianie swoich zbiorów.

Do zadań biblioteki szkolnej należy:

 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z potrzebami dydaktyczno – wychowawczymi szkoły;
 • gromadzenie opracowywanie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
 • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
 • zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych czytelników;
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
 • podejmowanie różnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
 • wspomaganie nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych;
 • umożliwienie doskonalenia metod pracy nauczycieli;
 • popularyzowanie wiedzy pedagogicznej.

Biblioteka współpracuje z:

 • uczniami, na zasadach świadomego i aktywnego ich udziału w różnych formach działań mających na celu rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i samokształcenia; 
 • nauczycielami, na zasadach wzajemnego wspierania się w zakresie gromadzenia materiałów dydaktycznych i literatury przedmiotu, organizacji zajęć bibliotecznych, organizacji wspólnych przedsięwzięć;
 • wychowawcami, na zasadach wzajemnego wspierania się w zakresie rozpoznawania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów;
 • rodzicami, na zasadach partnerstwa w zakresie przekazywania informacji o czytelnictwie, literaturze pedagogicznej;
 • innymi bibliotekami, na zasadach wzajemnego wspierania się w zakresie wymiany doświadczeń, organizacji lekcji bibliotecznych i innych zajęć edukacyjnych i kulturalnych;
 • instytucjami kultury i stowarzyszeniami zgodnie z potrzebami.