• Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Przetargi i konkursy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.sp220.pl


 

ROZSTRZYGNIĘCIE „OTWARTEGO KONKURSU OFERT”

dotyczące specjalistycznych zajęć profilaktycznych realizowanych przez podmioty zewnętrzne w Szkole Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego w Warszawie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego w Warszawie informuje, iż w ramach „Otwartego konkursu ofert” dotyczącego specjalistycznych zajęć profilaktycznych rekomendacje szkoły otrzymały: Centrum Innowacyjnej Profilaktyki oraz Ośrodek Pomocy Pedagogicznej Rodzinie i szkole „Żyj zdrowo”.Otwarty konkurs w sprawie wsparcia
Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego
na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego ogłasza „Otwarty konkurs ofert” w sprawie wsparcia Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego w roku szkolnym 2019/2020 z podziałem na półrocza.

Konkurs obejmuje przeprowadzenie specjalistycznych zajęć profilaktycznych uwzględniających zapotrzebowanie placówki wynikające z przeprowadzonej diagnozy szkolnej:

W I półroczu:

 • Dla trzech klas I - zajęcia z zakresu integracji grupy oraz budowania pozytywnych relacji rówieśniczych;
 • Dla trzech klas II – zajęcia z zakresu kształtowania umiejętności współpracy w klasie, uczenia się radzenia sobie z trudnymi emocjami;
 • Dla trzech klas III – zajęcia z zakresu uczenia się właściwych sposobów reagowania w sytuacjach niebezpiecznych;
 • Dla trzech klas IV – zajęcia w zakresie kształtowania umiejętności współpracy w klasie, integracji grupy, kształtowania pozytywnej hierarchii wartości oraz wzmacniania poczucia własnej wartości;
 • Dla pięciu klas V – zajęcia w zakresie zapobiegania sytuacjom odrzucenia i izolacji w klasie, kształtowania umiejętności społecznych i komunikacji interpersonalnej w klasie;
 • Dla czterech klas VI – radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałanie samookaleczaniu się;
 • Dla trzech klas VII – radzenia sobie ze stresem (przeciwdziałanie samookaleczaniu się, zaburzenia odżywiania);
 • Dla trzech klas VIII – przeciwdziałanie cyberprzemocy (konsekwencje umieszczania w sieci filmów i zdjęć, umiejętne korzystanie z komunikatorów internetowych, eliminowanie agresji w sieci);

W II półroczu:

 • Dla trzech klas I – zajęcia z zakresu uczenia się konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze złością, kształtowania umiejętności współpracy w klasie;
 • Dla trzech klas II – zajęcia z zakresu kształtowania świadomości granic własnej intymności oraz właściwych sposobów reagowania na jej przekraczanie („zły dotyk”);
 • Dla trzech klas III –  przeciwdziałanie cyberprzemocy (konsekwencje umieszczania w sieci filmów i zdjęć, umiejętne korzystanie z komunikatorów internetowych, eliminowanie agresji w sieci);
 • Dla trzech klas IV – przeciwdziałanie cyberprzemocy (konsekwencje umieszczania w sieci filmów i zdjęć, umiejętne korzystanie z komunikatorów internetowych, eliminowanie agresji w sieci);
 • Dla pięciu klas V – przeciwdziałanie agresji rówieśniczej (prześladowanie, wyśmiewanie, agresja słowna i fizyczna);
 • Dla czterech klas VI – zajęcia w zakresie uzależnień behawioralnych (komputer, telefon, internet);
 • Dla trzech  klas VII – zajęcia w zakresie eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy);
 • Dla trzech klas VIII - przeciwdziałanie uzależnieniom (nikotynizm, dopalacze, napoje energetyczne i gry komputerowe);

Oferta zajęć powinna zawierać:

 • informację o podmiotach uprawnionych do ubiegania się o finansowanie,
 • grupę docelową – odbiorcę zajęć,
 • opis oferty,
 • kosztorys,
 • cv osób odpowiedzialnych za przeprowadzone zajęcia.

Oferty należy składać do 15 kwietnia 2019 r., do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły.